NEWS

กฎหมายจราจรใหม่ 2566

กฎหมายจราจรใหม่ 2566

          หากคุณขับรถเป็นประจำแทบทุกวัน สิ่งสำคัญที่ควรรู้คือ ประเทศไทยได้อัพเดตกฎหมายจราจรทางบกใหม่ หรือ “พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2565” ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 9 มกราคม 2566 เป็นต้นมา โดยราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศระเบียบ 3 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับ “การตัดแต้มใบขับขี่” และ “การสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 90 วัน” ว่าแต่…กฎหมายจราจรใหม่จะส่งผลต่อการใช้รถใช้ถนนของเรายังไงกันบ้าง มาดูกันดีกว่า!

กฎหมายจราจรใหม่! ตัดคะแนนความประพฤติผู้ขับขี่

          กฎหมายจราจรฉบับใหม่ ว่าด้วยเรื่องการตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ การสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ และการอุทธรณ์คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (เริ่ม 9 มกราคม 2566)

  • ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถของ ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. 2565
  • ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. 2565
  • ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการอุทธรณ์คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ. 2565

รวบตึง 6 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรใหม่!

  • ขับรถต้องมีใบขับขี่ และทุกครั้งที่ขับรถต้องพกใบขับขี่ไปด้วย โดยผู้ขับขี่จะมีคะแนนเริ่มต้นคนละ 12 คะแนน (ไม่ว่าคุณจะได้รับใบอนุญาตขับขี่กี่ชนิดก็ตาม)
  • หากทำผิดกฎจราจรใน 20 ฐานความผิด ที่อาจก่ออุบัติเหตุใด ๆ หรือไม่ชำระค่าปรับจราจร จะถูกตัดคะแนนตั้งแต่ 1-4 คะแนน (ขึ้นอยู่กับความผิดที่คุณกระทำ)
  • กรณีถูกตัดคะแนนเหลือ 0 คุณจะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่สูงสุด 90 วัน
  • หากฝ่าฝืนการขับรถในช่วงถูกพักใบขับขี่ มีโทษจำคุกนาน 3 เดือน และ / หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท
  • คุณสามารถได้รับคะแนนคืนได้ ด้วยการเข้าอบรมกับกรมการขนส่งทางบก หรือรอให้ครบ 1 ปี ระบบจะคืนคะแนนให้โดยอัตโนมัติ
  • หากถูกพักใช้ใบขับขี่เป็นครั้งที่ 3 ภายในรอบ 3 ปี คุณอาจถูกพักใช้ใบขับขี่มากกว่า 90 วัน และหลังจากนั้น ภายใน 1 ปี หากถูกตัดคะแนนจนถูกพักใช้ใบขับขี่เป็นครั้งที่ 4 คุณอาจถูกเพิกถอนใบขับขี่ทุกประเภท
Facebook
Twitter
Pinterest
Scroll to Top